Alte Decizii ale CFR
Alte Decizii ale CFR


DECIZIA Nr. 3/2021 privind aprobarea unei taxe pentru serviciul de înregistrare și reavizare anuală a furnizorilor de servicii de Educație Farmaceutică Continuă

Atasat aveti Decizia nr. 3 / 2021

DECIZIA Nr. 3/2019 a C.N. al CFR privind aprobarea comisiilor de lucru ale Consiliului Național și a procedurilor de stabilire și acordare a creditelor corespunzătoare formelor de educație farmaceutică efectuate

Atasat aveti Decizia 3/2019.


DECIZIA Nr. 4/2019 a C.N. al CFR privind stabilirea numărului de credite EFC

Atasat aveti Decizia nr. 4/2019.


DECIZIA Nr. 6/2012 a C.N. al CFR privind stabilirea modului de utilizare de către terți a însemnelor și imaginii Colegiului Farmaciștilor din România

Decizia Nr. 6
privind stabilirea modului de utilizare de către terți a însemnelor și imaginii Colegiului Farmaciștilor din România


În temeiul art.604 și art.629 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Consiliul Național al Colegiului Farmaciștilor din România d e c i d e:

Art.1. (1) Începând cu data adoptării prezentei decizii, folosirea siglei și a altor însemne ale Colegiului Farmaciștilor din România ori a numelui său a imaginii sale de către alte entități juridice, pubice sau private, ori persoane fizice se va face doar cu aprobarea Biroului Executiv al Colegiului Farmaciștilor din România. Aprobarea se va da prin decizia biroului, decizie care se va lua în baza unei cereri și a unui memoriu detaliat cu privire la scopul și modul în care urmează să fie folosite însemnele ori imaginea Colegiului Faramciștilor din România.
(2) Dreptul de folosință va fi acordat pe durată limitată și arătată în mod expres în decizia de aprobare și strict limitat la scopul și modalitățile prevăzute în decizia de aprobare.

Art.2. În termen de maximum 5 zile de la data adoptării prezentei decizii, toate entitățile care folosesc însemnele ori imaginea Colegiul Farmaciștilor vor fi notificate cu privire la încetarea folosinței.

Art.3. Prezenta decizie se publică pe site-ul Colegiului Farmaciștilor din România, se transmite angajaților instituției cu funcții de decizie și conducere și se arhivează în mapa de decizii a Biroului Executiv al Colegiului Farmaciștilor din România.

PREȘEDINTE
Prof.univ.dr.farm. DUMITRU LUPULIASA


Nr. 6
București 25-oct.- 2012
Red. 3 exemplare.

DECIZIA Nr. 4/2008 a C.N al CFR

C O L E G I U L F A R M A C I Ş T I L O R D I N R O M Â N I A
Str. Viitorului nr. 4, Sector 2 - BUCUREŞTI
Tel./Fax: 021- 210 02 56; Tel: 021 – 210 02 51
E-mail: office@colegfarm.ro; www.colegfarm.ro
DECIZIA Nr. 4 / 2008
 
În temeiul art.604 şi art.623 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
 
 
CONSILIUL NAŢIONAL
AL
COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
 
 
decide:
 
Art.1. – Farmacistul care îşi schimbă locul de muncă dintr-un judeţ în alt judeţ sau în municipiul Bucureşti, este obligat să se înregistreze la colegiul în raza căruia se află noul loc de muncă în termen de maxim 10 zile de la data începerii activităţii.
 
Art.2. – Înregistrarea se face în baza notei de transfer, conform anexă, eliberată de colegiul farmaciştilor teritorial la care este înregistrat.
 
Art.3. – Pentru fiecare Certificat Profesional Curent eliberat, colegiile teritoriale ale farmaciştilor vor percepe şi încasa de la solicitant o taxă de 50 RON.
 
 
Art.4. - Se aprobă perceperea şi încasarea unei taxe de 15 RON pentru fiecare participant la manifestările ştiinţifice, congresele ori alte asemenea manifestări care sunt acreditate şi recunoscute ca forme de educaţie farmaceutică continuă.
 
 
Art.5. - Prezenta decizie se comunică către Comisia profesional-ştiinţifică şi de învăţământ din cadrul Colegiului Farmaciştilor din România, colegiilor teritoriale ale farmaciştilor din România şi intră în vigoare începând cu data de 15.11.2008
 
 
 
PREŞEDINTELE

COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Prof. Univ. Dr. Farm. LUPULIASA DUMITRU


 
 
Bucureşti, 3 noiembrie 2008
Nr.4
Red. 2 ex.

DECIZIA Nr. 7/2005 a Biroului Executiv al C.N. al CFR - pentru farmaciștii pensionari

DECIZIA Nr. 7 /2005

a
BIROULUI EXECUTIV
al
Consiliului Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România


Privind continuarea exercitării profesiei de farmacist, de către farmaciştii pensionari a căror Certificat de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, a împlinit 1 an de la data eliberării


În temeiul art.55 din Legea nr. 305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist şi a art.43 din Statutul Colegiului Farmaciştilor din România,

Biroul Executiv al Consiliului Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România, întrunit în şedinţa din data de 29.09.2005,
DECIDE:

Art.1 Profesia de farmacist pe teritoriul României se exercită de către farmaciştii posesori ai Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România.
Farmaciştii aflaţi la vârsta pensionării, după obţinerea Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, pentru a-şi exercita în continuare profesia, trebuie să obţină anual o viză de prelungire a valabilităţii Certificatului.

Art.2 Viza prin care se prelungeşte valabilitatea Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, pe o perioadă de 1 an de la data aplicării ei, se obţine de către farmaciştii pensionari care depun la sediul colegiului judeţean al farmaciştilor, următoarele documente:

  • 1. cerere de prelungire a activităţii;
  • 2. titlul de calificare în profesia de farmacist;
  • 3. dovada exercitării profesiei de farmacist în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul;
  • 4. cazier judiciar;
  • 5. certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de farmacist. Certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;
  • 6. declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate şi a faptului că la absolvirea facultăţii a depus jurământul;
  • 7. copie a certificatului de căsătorie - dacă este cazul;
  • 8. chitanţă prin care se dovedeşte faptul că are cotizaţia de membru al Colegiului Farmaciştilor din România, achitată la zi;
  • 9. dovada efectuării a 40 ore de educaţie farmaceutică continuă.

Art.3 După verificarea îndeplinirii condiţiilor legale, preşedintele colegiului teritorial va aplica pe spatele Certificatului de membru ştampila colegiului, va consemna data aplicării acesteia şi va semna.
Viza astfel obţinută, este valabilă pe o perioadă de 1 an de la data aplicării ei.

Art.4 Prezenta decizie se comunică colegiilor teritoriale şi Secretarului General al Biroul Executiv.
 


PREŞEDINTELE

COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA

Prof. Univ. Dr. Farm. DUMITRU LUPULIASA


Bucureşti, 29 septembrie 2005
Nr. 7
Red. 2 ex.
NOUTATI