Legislatie
Legislatie


DECIZII CFR


HOTĂRÂRI DE GUVERN

2023

HOTĂRÂRE Nr. 1.078 din 9 noiembrie 2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanțarea cheltuielilor cu materiale și prestări de servicii cu caracter medical

HOTĂRÂRE Nr. 1006 din 20 octombrie 2023 privind aprobarea Strategiei naționale de vaccinare în România pentru perioada 2023—2030

HOTĂRÂRE Nr. 1005 din 20 octombrie 2023 privind aprobarea Strategiei naționale pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale și combaterea fenomenului de rezistență la antimicrobiene în România pentru perioada 2023—2030

HOTĂRÂRE Nr. 1.004 din 20 octombrie 2023 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate pentru perioada 2023 - 2030

HOTĂRÂRE Nr. 709 din 10 august 2023 privind punerea în aplicare a prevederilor art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2023 pentru modificarea art. 942 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2022 pentru prevenirea şi combaterea cancerului

HOTĂRÂRE Nr. 521 din 26 mai 2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

2022

HOTĂRÂRE Nr. 423 din 25 martie 2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate

HOTĂRÂRE Nr. 926 din 20 iulie 2022 privind înființarea Comitetului Național pentru Prevenirea şi Limitarea Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale

HOTĂRÂRE Nr. 1.183 din 29 septembrie 2022 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate

HOTĂRÂRE Nr. 1.506 din 19 decembrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate

2021

HOTĂRÂRE Nr. 696 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022 ABROGATĂ prin HG 521/26 mai 2023

2018

HOTĂRÂRE Nr. 140 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019 ABROGATĂ prin HG 696/2021

2011

HOTĂRÂRE Nr. 956 din 28 septembrie 2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc

NORME METODOLOGICE pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc

2010

HOTĂRÂRE Nr. 144 din 23 februarie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

2009

HOTĂRÂRE Nr. 54 din 29 ianuarie 2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale

2008

HOTĂRÂRE Nr. 720 Republicată din 9 iulie 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

2006

HOTĂRÂRE Nr. 972 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

HOTĂRÂRE Nr. 1.915 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

2005

HOTĂRÂRE Nr. 860 din 28 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare

2003

HOTĂRÂRE Nr. 798 din 3 iulie 2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro

1991

HOTĂRÎRE Nr. 15 din 10 ianuarie 1991 privind înfiinţarea societăţilor comerciale farmaceutice - S.A.


LEGI

2023

LEGE Nr. 269 din 10 octombrie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

2022

LEGE Nr. 367 din 19 decembrie 2022 privind dialogul social

LEGE Nr. 308 din 16 noiembrie 2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 1.113 din 18 noiembrie 2022 - Promulgată prin Decretul nr. 1.278 din 16 noiembrie 2022.

LEGE Nr. 293 din 3 noiembrie 2022 pentru prevenirea şi combaterea cancerului

LEGE Nr. 149 din 23 mai 2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

2021

LEGE Nr. 310 din 23 decembrie 2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport

LEGE Nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, versiunea actualizată în august 2021

LEGE Nr. 56 din 31 martie 2021 privind suplimentele alimentare

LEGE Nr. 3 din 8 ianuarie 2021 privind prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale din unităţile sanitare şi din instituţiile medico-sociale şi de îngrijiri paliative din România

2020

LEGE Nr. 136 Republicată din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic

Legea Nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

2019

LEGE Nr. 134 din 12 iulie 2019 privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, precum şi pentru modificarea unor acte normative

2017

LEGE Nr. 185 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

2008

LEGE Nr. 104 Republicată din 9 mai 2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante

Legea farmaciei Republicată Nr. 266 din 7 noiembrie 2008

2006

LEGE Nr. 95 Republicată din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

2005

LEGE Nr. 339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

2003

LEGE Nr. 491 Republicată din 18 noiembrie 2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului

LEGE Nr. 53 Republicată din 24 ianuarie 2003 CODUL MUNCII

LEGE Nr. 46 din 21 ianuarie 2003 - drepturilor pacientului

2001

LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

2000

LEGE Nr. 148 din 26 iulie 2000 privind publicitatea

LEGE Nr. 143 Republicată din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

1998

LEGE Nr. 160 Republicată din 30 iulie 1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar


ORDINE

2024

ORDIN Nr. 2.684 din 22 mai 2024 privind aprobarea normelor de colectare şi decontare a costurilor pentru desfăşurarea operaţiunilor de eliminare a medicamentelor expirate şi/sau neutilizate provenite de la populaţie

ORDIN Nr. 1274 din 28.02.2024 pentru aprobarea Protocolului naţional de practică medicală privind tratamentul infecţiei cu virusul SARS-CoV-2

ORDIN Nr. 63 din 10 ianuarie 2024 privind reglementarea metodologiei de monitorizare a prescrierii şi eliberării la nivel naţional a medicamentelor din categoria antibiotice şi antifungice de uz sistemic

2023

ORDIN Nr. 4169 din 8 decembrie 2023 pentru aprobarea Listei preparatelor care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

ORDIN 3651 din 27.10.2023 privind aprobarea condiţiilor şi a metodologiei de desemnare a observatorilor conform prevederilor art. 465, 550 şi 640 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi prevederilor art. 67 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

ORDIN comun al MS și MEd 3327/6477/2023 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2023

ORDIN comun MS și MEd 3393/6495/10 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei de desfăşurare a probelor examenului de obţinere a titlului de medic, medic stomatolog şi farmacist specialist

ORDIN Nr. 3.120 din 12 septembrie 2023 pentru aprobarea segmentelor populaţionale care beneficiază de prescrierea, eliberarea şi decontarea în regim de compensare a medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunităţii active sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile

ORDIN Nr. 2.494 din 26 iulie 2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

ORDIN Nr. 2.408 din 19 iulie 2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

ORDIN Nr. 2.396 din 18 iulie 2023 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

ORDIN Nr. 166 din 26 ianuarie 2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

ORDIN Nr. 80 din 12 ianuarie 2023 pentru aprobarea componenţei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

ORDIN comun MS si CNAS 1857/441/2023 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 521/2023 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

2022

ORDIN Nr. 3.539 din 24 noiembrie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind introducerea pe piaţă a dispozitivelor medicale şi înregistrarea operatorilor economici în Baza europeană de date referitoare la dispozitivele medicale (Eudamed), precum şi în baza naţională de date şi de derogare de la procedurile de evaluare a conformităţii

ORDINUL comun MS și MEd Nr. 2905/6074/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de admitere în rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022

ORDIN Nr. 3.344 din 2 noiembrie 2022 privind stabilirea unor măsuri pentru distrugerea vaccinurilor împotriva COVID-19 expirate, aflate în stocul centrelor regionale de depozitare şi distribuţie

ORDIN NR. 3262 din 19 octombrie 2022 pentru aprobarea organizării şi funcţionării unui program-pilot de vaccinare a populaţiei împotriva gripei sezoniere la nivelul farmaciilor comunitare

ORDIN Nr. 2.878 din 4 octombrie 2022 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022

ORDIN Nr. 2.812 din 26 septembrie 2022 privind aprobarea Planului de vaccinare în contextul răspândirii globale a cazurilor de variola maimuţei

ORDIN Nr. 2.846 din 29 septembrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional de Sănătate Publică

ORDIN Nr. 2.459 din 24 august 2022 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică

ORDIN Nr. 2.408 din 12 august 2022 pentru aprobarea Normelor privind utilizatorii şi responsabilităţile furnizorilor de servicii medicale implicaţi în procesul de vaccinare privind metodologia de raportare şi circuitul informaţional în Registrul electronic naţional de vaccinări

ORDIN Nr. 1.648 din 21 iunie 2022 privind modalitatea de distribuire a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate către populaţie

ORDIN comun MS si ANSVSA 1328/56/2022 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea activităţii de control şi supraveghere a operaţiunilor cu plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope prevăzute în tabelele I, II şi III din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, care sunt utilizate în medicina veterinară, autorizarea pentru depozitarea, comercializarea şi distrugerea preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară, a modelului formularului de prescripţie medical-veterinară şi a modului de utilizare a acesteia, precum şi a listei preparatelor stupefiante şi psihotrope utilizate în medicina veterinară

ORDIN Nr. 1.407 din 16 mai 2022 pentru aplicarea în trimestrul I 2022 a prevederilor art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

ORDIN Nr. 1.168 din 15 aprilie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic

ORDIN Nr. 964 din 31 martie 2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică

ORDIN Nr. 180 din 30 martie 2022 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2022 şi 2023

ORDIN Nr. 509 din 28 februarie 2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public. ABROGAT de Ordin 2494/2023

ORDIN Nr. 443 din 23 februarie 2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

ORDIN comun MS și MAI 30/1/2022 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

2021

ORDIN Nr. 2.382 din 4 noiembrie 2021 pentru aprobarea Metodologiei de realizare şi implementare a serviciilor farmaceutice şi a Nomenclatorului de servicii farmaceutice

ORDIN Nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia

ORDIN Nr. 1.540 din 13 august 2021 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 883 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la autorizarea punerii pe piaţă a unor medicamente necesare pe motive de sănătate publică

ORDIN Nr. 1.323 din 16 iulie 2021 pentru aprobarea listei prevăzute la art. 4 alin. (61) din Normele privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017

ORDIN Nr. 740 din 27 mai 2021 privind aprobarea Listei medicamentelor imunomodulatoare şi destinate managementului coagulopatiei cuprinse în Protocolul de tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, a căror distribuţie în afara teritoriului României se suspendă temporar, pe o perioadă de 6 luni

ORDIN comun al MS 1070/2021 si CNAS 628/2021 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atribuţiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

ORDIN comun MS si CNAS 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022

ORDIN Nr. 644 din 10 mai 2021 privind activitatea de testare în farmacii comunitare și oficine comunitare rurale, utilizând teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2

ORDIN comun MS și CNAS 564/ 499/4 mai 2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

2020

ORDIN Nr. 1.165 din 24 iunie 2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative ABROGAT prin OMS 443/2022

ORDIN Nr. 1.674 din 30 septembrie 2020 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public ABROGAT prin OMS 509/2022

ORDIN Nr. 1.582 din 10 septembrie 2020 privind aprobarea preţurilor cu ridicata şi cu amănuntul pentru medicamente ce pot fi comercializate în baza autorizaţiei de import paralel sau în baza autorizaţiei de distribuţie paralelă

ORDIN Nr. 905 din 26 mai 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

ORDIN comun MS si MAI 874/81 din 22 mai 2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă ABROGAT

ORDIN Nr. 672 din 23 aprilie 2020 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenţia şi tratarea afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-CoV-2, a căror distribuţie se suspendă temporar, precum şi a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate pe piaţa naţională

ORDIN Nr. 487 din 23 martie 2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecţiei cu virusul SARS-Cov-2 ABROGAT prin OMS 1274/28.02.2024

2019

ORDIN Nr. 444 din 25 martie 2019 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice

2018

ORDIN comun MS si CNAS 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

ORDIN Nr. 1.473 din 22 noiembrie 2018 pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman

ORDIN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019

2017

ORDIN Nr. 446 din 18 aprilie 2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor

ORDIN Nr. 368 din 28 martie 2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

ORDIN Nr. 269 din 14 martie 2017 privind obligaţia de a asigura stocuri adecvate şi continue de medicamente

2016

ORDIN Nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

ORDIN Nr. 1.345 din 24 noiembrie 2016 privind raportarea zilnică a stocurilor şi operaţiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România de către unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi şi farmaciile cu circuit închis şi deschis

ORDIN Nr. 131 din 4 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuţie şi înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman

NORME privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuţie şi înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman

ORDIN Nr. 1.101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

2015

ORDIN Nr. 1.295 din 16 octombrie 2015 privind autorizarea de fabricaţie a producătorilor, importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigaţie clinică şi a unităţilor de control independente şi privind acordarea certificatului de bună practică de fabricaţie

ORDIN Nr. 869 din 9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi ABROGAT prin ORDIN Nr. 166/2023

ORDIN Nr. 761 din 17 iunie 2015 pentru aprobarea Ghidului privind buna practică de distribuţie angro a medicamentelor

ORDIN Nr. 194 din 23 februarie 2015 privind aprobarea Normelor pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman

NORME pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman

2014

ORDIN comun MS și CNAS 1605 / 875/ 2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

ORDIN Nr. 1.018 din 3 septembrie 2014 privind aprobarea Condiţiilor de autorizare a utilizării unui medicament de uz uman pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă, în conformitate cu prevederile art. 83 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente

ORDIN Nr. 861 din 23 iulie 2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac

METODOLOGIE DE EVALUARE a tehnologiilor medicale privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi căile de atac

ORDIN Nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

NORME de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

2013

ORDIN Nr. 1.012 din 10 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

ORDIN Nr. 502 din 11 aprilie 2013 pentru aprobarea obligativităţii raportării lunare a punerii pe piaţa din România, respectiv a vânzărilor medicamentelor de uz uman de către distribuitorii angro/importatorii/fabricanţii autorizaţi

ORDIN Nr. 85 din 7 februarie 2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale

NORME de aplicare a prevederilor articolului 703 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale

2012

ORDIN comun MS și CNAS 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

NORME METODOLOGICE la ORDIN 674/252/2012 privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu_v mai 2022

2011

ORDIN Nr. 1.033 din 14 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii şi a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice

NORME METODOLOGICE de constituire, păstrare şi utilizare a Rezervei Ministerului Sănătăţii

ORDIN Nr. 1.032 din 14 iunie 2011 pentru aprobarea Normelor privind donaţiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri şi consumabilele aferente

NORME privind donaţiile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri şi consumabilele aferente

2010

ORDIN Nr. 1.602 din 31 decembrie 2010 pentru aprobarea Normelor privind clasificarea pentru eliberare a medicamentelor de uz uman

NORME privind clasificarea pentru eliberare a medicamentelor de uz uman

ORDIN Nr. 75 din 3 februarie 2010 pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică

2008

Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice Nr. 1.509 din 2 septembrie 2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

ORDIN Nr. 1.962 din 2 decembrie 2008 privind aprobarea Procedurii de eliberare a autorizaţiilor de import paralel pentru medicamente de uz uman

2007

ORDIN Nr. 1.301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcţionarea laboratoarelor de analize medicale

Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice Nr. 1.141 din 28 iunie 2007 si Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Nr. 1.386 din 28 iunie 2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

ORDIN Nr. 1.069 din 19 iunie 2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare

ORDIN Nr. 482 din 14 martie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XVI "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

2006

ORDIN Nr. 1.343 din 6 noiembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis

ORDIN Nr. 1.344 din 6 noiembrie 2006 pentru aprobarea Listei naţionale a experţilor medicali

ORDIN Nr. 894 din 20 iulie 2006 pentru aprobarea Reglementărilor privind exportul medicamentelor de uz uman

ORDIN Nr. 639 din 5 iunie 2006 pentru aprobarea Listei produselor, altele decât medicamentele, ce pot fi deţinute şi eliberate prin farmacii

2005

ORDIN Nr. 418 din 20 aprilie 2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora


ORDONANȚE ȘI ORDONANȚE DE URGENȚĂ ALE GUVERNULUI

2023

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 88 din 20 octombrie 2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătăţii

ORDONANŢĂ Nr. 26 din 27 iulie 2023 pentru modificarea art. 942 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2022 pentru prevenirea şi combaterea cancerului

2021

ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 46 din 9 iunie 2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 20 din 29 martie 2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 3 din 15 ianuarie 2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

2009

ORDONANŢĂ Nr. 18 din 29 august 2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

2001

ORDONANŢĂ Nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, versiunea actualizată în iulie 2018


REGULAMENTE UE

2022

REGULAMENTUL (UE) 2022/123 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 25 ianuarie 2022 privind consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente în ceea ce privește pregătirea pentru situații de criză în domeniul medicamentelor și al dispozitivelor medicale și gestionarea acestora

2021

REGULAMENT (UE) Nr. 2282 din 15 decembrie 2021 privind evaluarea tehnologiilor medicale şi de modificare a Directivei 2011/24/UE

2020

REGULAMENT DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) Nr. 402 din 14 martie 2020 de instituire a obligaţiei de a prezenta o autorizaţie de export pentru exportul anumitor produse

2019

REGULAMENTUL (UE) 2019/6 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE

2017

REGULAMENTUL (UE) Nr. 746) din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro şi de abrogare a Directivei 98/79/CE şi a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei

REGULAMENTUL (UE) Nr. 745) din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului

2016

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/161 AL COMISIEI din 2 octombrie 2015 de completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de siguranță care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

2015

REGULAMENT DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) Nr. 983 din 24 iunie 2015 privind procedura de eliberare a cardului profesional european şi aplicarea mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

2006

REGULAMENTUL (CE) NR. 1924/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare

REGULAMENT (CE) Nr. 1901 din 12 decembrie 2006 privind medicamentele de uz pediatric şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1768/92, a Directivei 2001/20/CE, a Directivei 2001/83/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 726/2004

2004

REGULAMENTUL (CE) Nr. 726 din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor la nivelul Uniunii privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente